Трудово право - адвокатска кантора Росен Сербезов

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Трудово право

ТРУДОВО ПРАВО
- Даване на правни становища по различни
 трудовоправни казуси;

- Изготвяне на индивидуални трудови договори, анекси,
 длъжностни характеристики, споразумения, протоколи
 заповеди на работодателя, и др.;

- Консултации във връзка с налагане на дисциплинарни
 наказания, уволнения, реализиране на имуществена
 и дисциплинарна отговорност;

- Консултации и изготвяне на документи за прекратяване
 на трудово правоотношение;

- Процесуално представителство и защита пред съда при
 водене на трудови дела.
- Правна защита на работодателя пред Инспекция по труда,
 при разследване на причините довели до инцидента;

- Оспорване на разпореждането на длъжностното лице от НОИ,
 с което злополуката е определена като трудова;

- Оспорване по съдебен път на решението на директора на НОИ;

- Оказване на правна защита и съдействие на работници/служители,
 пострадали при трудова злополука;

- Процесуално представителство пред съда на работници/служители
 и техните наследници, при предявяване на иск срещу работодателя
 за обезщетение за вреди от трудова злополука.

ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню