Правни услуги - адвокатска кантора Росен Сербезов

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Правни услуги

ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕ
И НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
- Обжалване по административен ред на издаден акт за установяване на
  административно нарушение;

- Изготвяне на жалба срещу атакуваното наказателно постановление;

- Процесуално представителство пред съда при оспорване на
  наказателното постановлениеЗАПОВЕДНО И ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
- Подаване на заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение
  и изпълнителен лист;

- Процесуално представителство пред съда за защита на длъжника,
  при подадени искови молби от банки и кредитни институции;

- Образуване на изпълнителни дела при съдия изпълнител;

- Предприемане на необходимите действия за принудително
  събиране на вземанията.АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО
- Обжалване по административен ред на издаден
  индивидуален административен акт;

- Обжалване пред съда на индивидуален административен акт,
  издаден от компетентен държавен орган.ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
- Консултиране на физически и юридически лица при сключване
  на договор за банков кредит и договор за особен залог;

- Изготвяне на различни видове договори, уредени в
  Закона за задълженията и договорите;

- Даване на правни консултации във връзка с възникнали спорове
  между страните по облигационно правоотношение;

- Процесуално представителство пред съда при защита интересите на
  страна по облигационно правоотношение.РЕГИСТЪРНО ПРОИЗВОДСТВО
- Първоначална регистрация на новоучредено търговско дружество;

- Подаване на заявление в Търговския регистър за вписване на
  настъпили промени на обстоятелства относно търговски дружества;

- Регистрация на сдружения с нестопанска цел и фондации. 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню